Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Vacature

Vacature: Pedagogisch medewerkster & HBO Pedagogisch Coach bij kleinschalig Kinderdagverblijf Jan Huygen

Algemene kenmerken
De pedagogische coach is werkzaam als 1) pedagogisch medewerkster op de babygroep en 2) voert daarnaast een aantal uur per week werkzaamheden uit als pedagogisch coach.

1) Resultaatgebieden 
 • Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
 • Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.
 • Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden.
 • Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling.
 • Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen.
 • Houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert of informeert hierover (periodiek) het hoofd.
 • Informeert bij kennismaking de ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep.
 • Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen, ook bijvoorbeeld in de vorm van ouderavonden.
 • Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.
 • Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg.
 • Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep.
 • Begeleidt en instrueert, indien op de groep aanwezig, pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBL-ers, BOL-ers en stagiaires en rapporteert hierover periodiek aan het hoofd. 

2) Resultaatgebieden
 • Signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het operationeel beleid en overlegt hierover met betrokkenen.
 • Signaleert verbeteringsvoorstellen ten aanzien van de dienstverlening. De voorstellen moeten vertaald zijn naar visie, beleidsuitgangspunten en –doelen.
 • Geeft advies over het (pedagogisch) werkplan op basis van de door het kinderdagverblijf uitgezette beleidslijnen/geformuleerde plannen en voert dit uit conform de vastgestelde richtlijnen/afspraken.
 • Rapporteert periodiek aan de leidinggevende over de voortgang en de inhoudelijke resultaten.
 • Doet voorstellen aan de leidinggevende met betrekking tot het professionaliseren van het personeel. Resultaat: beleid mede ontwikkelen en bewaken, zodanig dat de uiteindelijke doelstellingen van de betreffende voorziening behaald kunnen worden.
 • Je ondersteunt de leidinggevende bij alle voorkomende werkzaamheden en kan haar hierbij vervangen wanneer dit nodig is.
 • Coacht en stimuleert en begeleidt pedagogisch medewerksters tijdens het werken met de baby’s en peuters.
 • Stuurt aan op resultaatgericht werken.
 • Voert professionaliseringsgesprekken met pedagogisch medewerkers.
 • Stuurt en coacht met als doel een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen te verbeteren.
 • Is op de hoogte en handelt correct t.a.v. afspraken en protocollen van de organisatie.
 • Werkt actief aan de ontwikkeling van eigen vakkennis en houdt ontwikkelingen op eigen vakgebied bij.
Profiel van de functie
 • Is in het bezit van (of juli 2018 bijna behaald) minimaal één van de goedgekeurde Hbo-diploma’s zoals bijvoorbeeld Associate Degree PEM of pedagogiek etc.
 • Heeft praktijkkennis met één van de VVE-programma’s en is bij voorkeur in bezit van een VVE (NJI-erkende) -opleiding.
 • Heeft adequate pedagogische kennis.
 • Heeft kennis van organisatorische processen en richtlijnen van de organisatie.
 • Heeft kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 • Heeft kennis van de geldende kwaliteits-, hygiëne- en veiligheidseisen.
 • Heeft kennis van de ontwikkelingsfases van een kind.
 • Heeft kennis van complexe problematiek en ontwikkelingsachterstanden van een kind.
 • Heeft ervaring in het coachen van professionals in het werkveld.

Arbeidsvoorwaarden
 • Salariëring conform cao-kinderopvang.
 • Werkdagen en –tijden zijn nader in te bepalen.
 • Het betreft een contract van in eerste instantie 8 maanden met ingang van juli/augustus 2018, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.
 • De functie is gericht op ongeveer 16 of 24 uur per week, waarvan ongeveer 7 uur per maand als pedagogisch coach.
Wil je meer weten over deze functie of direct solliciteren? Neem dan contact op met de Annemiek Kegel (0626040600) en stuur jouw motivatie en cv door naar annemiek@jan-huygen.nl