Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Klachtenprocedure

Het streven van het kinderdagverblijf is uiteraard de opvang van het kind goed te laten verlopen. Mochten ouders of oudercommissie ondanks deze intentie klachten of opmerkingen hebben, kunnen zij bij de directrice terecht. Het kinderdagverblijf vindt het namelijk belangrijk in te kunnen spelen op de behoeftes en ervaringen van ouders. Mocht de situatie zich voordoen dat de melding geen oplossing biedt, dan gaat de klachtenprocedure in werking.

Op 9 november 2015 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Branche kinderopvang geïnformeerd over de verplichting om per 1 januari 2016 aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.
Kinderdagverblijf Jan Huygen heeft zich per 1 januari 2016 laten registreren bij de Geschillencommissie.
Onderstaand artikel geeft aan hoe de ouder en/of de oudercommissie met een klacht dient om te gaan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Geschillencommissie www.degeschillencommisie.nl
 
Geschilartikel Kinderopvang
  1. De ouder/ oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/ oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een ander door de commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/ oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
  4. Wanneer de ouder/ oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/ oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepaling van het voor haar geldende regelement. Het regelement van de geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissing van de Geschillencommissie geschied bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Afbeelding