Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Medicijngebruik

Kinderen kunnen medicijnen voorgeschreven krijgen door een huisarts of specialist. Als het kind deze medicijnen ook nodig heeft gedurende het verblijf op Jan Huygen, dan is het van belang dat ouders hun zeggenschap over deze toediening overdragen aan de pedagogisch medewerkster. Hierbij valt met name te denken aan pilletjes, drankjes en zalfjes wat is voorgeschreven door huisarts of specialist, met uitzondering van de vrij verkrijgbare medicijnen bij apotheek en/of drogisterij.
Om problemen te voorkomen en dit zorgvuldig te laten verlopen, is het goed om dit schriftelijk met elkaar overeen te komen.
 
Medicijnen worden door Jan Huygen uitsluitend aan de aan hen toevertrouwde kinderen
verstrekt indien aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Het medicijn is voorgeschreven door huisarts of specialist, met uitzondering van de vrijverkrijgbare medicijnen bij apotheek en/of drogisterij.
  • Het medicijn zit in de originele verpakking met de naam van het kind en de doseringsvorm ennorm hierop vermeldt.
  • Er moet een bijsluiter bij het medicijn aanwezig zijn, zodat de medewerker zich kanvergewissen van de mogelijke bijwerkingen.
  • Het kind moet bekend zijn met het betreffende medicijn (er is met de medicijnverstrekkinggestart in de thuissituatie). Dit om mogelijke bijwerkingen van het medicijn op het kind (bijvoorbeeld een allergische reactie) zoveel mogelijk uit te sluiten binnen de opvangtijden.
  • De ouder/verzorger geeft zelf toestemming en instructie over de wijze van medicijn toediening, middels het vooraf ingeleverde en ondertekende formulier Verklaring medicijnverstrekking.
Verklaring medicijnverstrekking 2019
Afbeelding