Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Kindermishandeling is een ernstig probleem. Kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. Het liefst zo vroeg mogelijk, zodat de schade zoveel mogelijk beperkt kan blijven. De kinderopvang is bij uitstek een plaats waar een vermoeden van kindermishandeling gesignaleerd kan worden. Jan Huygen werkt daarom met de landelijke 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. Deze is gebaseerd op de definitie van kindermishandeling conform de Wet op de Jeugdzorg. De meldcode geeft in duidelijke stappen weer, wat de medewerkers van Jan Huygen moeten doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zo zal Jan Huygen, bij ernstige zorgen/vermoedens met betrekking tot geestelijke, lichamelijk of seksuele mishandeling advies inwinnen en eventueel melding doen bij Veilig Thuis. Hierna zal Veilig Thuis de zorgvraag oppakken. De verantwoording van Jan Huygen houdt daarbij echter niet op. Er wordt met de betrokken professionals overlegd. Hierna neemt Jan Huygen altijd de verantwoording om te doen wat er binnen de mogelijkheden ligt, om de kinderen te helpen en indien nodig op de juiste plek te krijgen.
 
Jan Huygen heeft een handleiding, meldcode huishoudelijk geweld/ kindermishandeling en stappenplan opgesteld. Jan Huygen zorgt ervoor dat alle pedagogisch medewerkers het protocol thuis hebben en kennen.
Ook is deze ter inzage op het kinderdagverblijf.
 
De volgende punten zijn hier onder andere in opgenomen:
  • De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de medewerkers.
  • Een stappenplan.
  • Een lijst met signalen waarop kindermishandeling te herkennen is.
  • De manier waarop de bescherming van de persoonsgegevens is geregeld.
Afbeelding