Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Opvoedingsdoelen

De visie van Jan Huygen vertaalt zich naar de volgende 4 doelstellingen, die overeenkomen met de doelstellingen in de wet kinderopvang.
  • Het bieden van voldoende emotionele veiligheid voor het kind. (Welbevinden)
  • Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competenties te ontwikkelen. (Zintuigelijke, verstandelijke en motorische ontwikkeling)
  • Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale competenties. (Wachten op elkaar; interactie kinderen onderling)
  • De overdracht van normen en waarden. (Respect, morele ontwikkeling) 
A. Het bieden van voldoende emotionele veiligheid voor het kind. (Welbevinden)
Jan Huygen streeft ernaar om in het kinderdagverblijf een warme en huiselijke sfeer te creëren waar een kind zich veilig en geborgen voelt. Pedagogisch medewerksters zijn belangstellend naar kinderen, tonen begrip, hebben respect en helpen de kinderen hun emoties te ontdekken en te uiten. Wij als kinderdagverblijf willen het gevoel hebben gehad dat een kind na een dag spelen bij Jan Huygen met een goed gevoel naar huis gaat.
 
B. Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competenties te ontwikkelen. (Zintuigelijke, verstandelijke en motorische ontwikkeling)
Het is aan de pedagogisch medewerksters om de persoonlijke competenties van de kinderen te onderkennen, te waarderen en te stimuleren. Dit doet zij door het kind ruimte te bieden zichzelf te zijn en door actief een relatie aan te gaan met het kind waardoor zij het kind goed leert kennen. Spelmateriaal, activiteiten en inrichting zijn aantrekkelijk en bieden de mogelijkheid aan de kinderen om eigen ervaringen en ontdekkingen op te doen. Er is aandacht voor taal, motoriek en sociale vaardigheden.
 
C. Het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale competenties. (Wachten op elkaar; interactie kinderen onderling)
Onder sociale competentie verstaan we sociale kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Het omgaan met andere leeftijdsgenoten is een belangrijke manier om sociale competenties te ontwikkelen. Het geeft aan kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerksters dit op de juiste manier begeleiden: als kinderen al te veel negatieve ervaringen opdoen in de omgang met andere kinderen lopen zij een verhoogd risico op de ontwikkeling van agressiviteit en teruggetrokken gedrag. Het is dus van belang om de omgang tussen kinderen in goede banen te leiden.

D. De overdracht van normen en waarden. (Respect, morele ontwikkeling)
Hieronder verstaan we dat kinderen de kans moeten krijgen om zich waarden en normen, de cultuur van de samenleving waarvan zij deel uitmaken, eigen te maken. Kinderen maken deel uit van de samenleving. Het is van belang dat zij leren om op een passende manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Het kinderdagverblijf wordt gezien als een aanvulling op de eigen gezinssituatie. Hier kan een kind in aanraking komen met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze samenleving kenmerkt. Wij respecteren kinderen om wie ze zijn en wat ze zijn en dit zal de basis vormen voor het leren respect hebben voor anderen.

Een uirgebreide versie van het pedagogisch beleidsplan is beschikbaar op Jan Huygen.
 
Afbeelding