Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid staan bij Jan Huygen voorop. Dit houdt in dat voldaan wordt aan de eisen van de Gemeente, Brandweer, Arbo-wet en de Wet kinderopvang.

Jan Huygen heeft risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid opgesteld middels de Risicomonitor. Vanaf 2018 inventariseren we de risico’s aan de hand van de QuickScans in de nieuwe Risicomonitor. Annemiek Kegel zal dit beleid jaarlijks actualiseren en vaststellen.
 
We vinden het belangrijk dat pedagogisch medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. 
 
Tijdens elke vergadering staat er een gedeelte van het risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid op de agenda. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Ook worden medewerkers hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar.
 
Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een actieplan en een jaarplan op. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens de vergaderingen. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld.

De toezichthouder namens de gemeente (GGD-inspecteur) controleert de veiligheid en gezondheid van de kinderopvang aan de hand van de stappen uit deze methoden en steekproefsgewijze controles. Het inspectierapport van de GGD ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Alle pedagogisch medewerksters beschikken over een BHV en kinder-EHBOdiploma. Welke jaarlijks herhaald wordt. 
Afbeelding