Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

Vier-ogenprincipe

Sinds 1 juli 2013 moet de kinderopvang voldoen aan het vier-ogen-principe. Dit houdt in dat er altijd een andere volwassene (boven 18 jaar) moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht.
Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen zijn er wettelijke afspraken gemaakt over het toezicht op de kinderen, de inzet van de pedagogisch medewerkers en de inrichting van het gebouw. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag.
 
Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt, en wel door te voorkomen dat volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal gedurende langere tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind.
 
Een vier-ogen principe verkleint niet alleen het risico ten aanzien van seksueel misbruik, maar ook het risico ten aanzien van kindermishandeling in brede zin, terwijl er -meer generiek gesproken- sneller en effectiever kan worden ingegrepen als een kind of een pedagogisch werker iets overkomt. Bovendien kan het vier-ogen principe benut worden voor verdere kwaliteitsverbetering.
 
Jan Huygen heeft de volgende maatregel genomen om de kans op kindermishandeling in onze verkleinen.
  • In het kinderdagverblijf zijn altijd, ongeacht de kind-ratio, minimaal 2 volwassenen boven de 18 jaar aanwezig. (Een of twee pedagogisch medewerksters en eventueel een groepshulp of stagiaire).
  • De directeur heeft een training gevolgd met betrekking tot het herkennen van signalen van kindermishandeling.
  • Navolgen van meld-code kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze code bevat ook een protocol hoe om te gaan wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling door een medewerker.
  • Zorgvuldige selectie van nieuw personeel en het natrekken van referenties.
  • Het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor aanstelling en aanvang van werkzaamheden. Dit geldt voor pedagogisch medewerkster, groepshulpen, stagiaires, directie en staf. Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang continu gecontroleerd op strafbare feiten.
  • De tussendeur van de baby en peutergroep staat op bepaalde tijden open. Daarnaast kan er onverwacht binnengelopen worden door collega’s, stagiaires, groepshulp en directeur en in de ochtend en avondspits door de ouders.
  • In alle slaapkamer wordt er gebruik gemaakt van babyfoons. De pedagogisch medewerksters zorgen ervoor de babyfoons de gehele dag aanstaan.
Afbeelding