Kleinschalig, huiselijk en kwalitatief hoogstaand

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag
Vanaf 1 maart 2013 worden alle mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken continu gescreend. Dit geld voor pedagogisch medewerksters, stagiaires en vrijwilligers.

Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of er nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem staan, bijvoorbeeld doordat iemand een overtreding of misdrijf heeft begaan of hiervan wordt verdacht (er is een proces-verbaal opgemaakt). Als blijkt dat een persoon werkzaam in de kinderopvang of peuterspeelzalen een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar de werkgever.
De werkgever verzoekt de werknemer om een nieuwe VOG aan te vragen. Als er binnen de afgesproken periode geen nieuwe VOG kan worden overlegd, mag de betrokken werknemer niet meer in de kinderopvang werken. Door continue screening benutten de overheid en de toezichthouder bestaande informatie over strafbare feiten van medewerkers in de kinderopvang optimaal, om een veilige omgeving voor de kinderen te waarborgen. Het is belangrijk te beseffen dat een signaal uit de continue screening ook voort kan komen uit andere zaken dan een zedenzaak.

Wanneer er een nieuwe pedagogisch medewerkster in dienst komt dient zij een schone VOG te hebben.
Afbeelding